Pladsregler

FLYVE-, ORDENS- OG SIKKERHEDSREGLEMENT FOR MODELFLYVEKLUBBEN AREA15.
Enhver, der færdes eller opholder sig på flyvepladsen eller tilkørselsvejene til denne, har pligt til at rette sig efter nedenstående regler.
FLYVEPLADSLOGBOG
Alle medlemmer har pligt til at indføre tidspunkt for flyvestart og flyveafslutning i pladslogbogen. Det medlem der sidst forlader pladsen, skal kontrollere, at pladslogbogen er ajourført.
PARKERING
Biler, motorcykler, knallerter cykler og lign. må kun parkere på de anviste pladser.
FÆRDSEL
Bortset fra nødvendig kørsel i forbindelse med græsslåning og vedligeholdelse er al kørsel på flyvepladsen forbudt.
Unødig færdsel udenfor flyvepladsens område er forbudt.
I tilfælde af udelanding skal hjemhentning foregå under iagttagelse af det størst mulige hensyn til afgrøder og lign. Evt. erstatningskrav fra naboer i forbindelse med hjemhentning efter udelanding er klubben uvedkommende.
PLADSORDEN
Det er ethvert medlems pligt at sørge for orden på pladsen. Affald af enhver art skal enten nedlægges i de dertil bestemte affaldsbeholdere eller medtages, når pladsen forlades.
OPHOLD
Tilskuere og gæster skal opholde sig bag eventuel tilskuerafspærring eller på et af bestyrelsen eller en klubinstruktør anvist sted. Mindre børn skal være under opsyn af voksne. Hunde skal holdes i snor.
FLYPARKERINGSOMRÅDE OG PILOTSTANDPLADS
Flyparkeringsområde og pilotstandplads skal altid være umiddelbart foran evt. tilskuerafspærring. Ethvert unødigt ophold på startbanen skal undgås. Før nødvendigt ophold på startbanen, f.eks. i forbindelse med start og hjemhentning af fly, skal der gives besked til piloter med fly i luften, og det skal sikres, at der ikke er startende eller landende fly på banen.
Piloter skal under landing have flyet foran sig og tilskuere bag sig. Denne placering skal indtages snarest efter starten. Er der flere modeller i luften, skal piloterne stå på linje med ryggen mod flyparkeringsområde og evt. tilskuere.
RADIOSIKKERHED
a. Der må kun benyttes CE godkendt radioudstyr. Sendere skal være forsynet med CE typegodkendelsesmærkat.
b. Såfremt der er mere end en 35MHz sender på pladsen, skal frekvenskontroltavlen benyttes.
c. Det er strengt forbudt at tænde for en 35MHz sender, der ikke er forsynet med frekvensklemme.
d. Efter endt flyvning skal senderen slukkes og antennen skydes sammen eller afmonteres.
e. I forbindelse med kontrol af senderækkevidde skal senderen forblive på pladsen, mens modellen med modtager bæres ud på afstand.
f. Tændes en sender uden at være forsynet med frekvensklemme, vil det blive betragtet som en grov regelovertrædelse, som i gentagelsestilfælde kan føre til eksklusion af klubben.
g. Frekvensklemmen skal sættes tilbage på tavlen efter endt flyvning.
h. For 2,4 GHz sendere gælder kun punkt a og e.
STØJREGLER
a. Alle forbrændingsmotorer skal være forsynet med en effektiv støjdæmper.
b. Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer skønner, at en model under flyvning, støjer for meget, kan de forbyde videre flyvning med modellen, indtil støjgenerne er blevet reduceret til et acceptabelt niveau.
c. Tilkørsel af motorer må kun finde sted på det anviste område og ikke på standpladsen.
d. Der tilstræbes at al flyvning foregår med størst mulig hensyntagen til naboer og miljø.
FLYVEREGLER
a. Al flyvning skal foregå under nøje iagttagelse af Modelflyvning Danmarks sikkerhedsbestemmelser og luftfartslovens regler.
b. Flyvning med stormodeller skal foregå under iagttagelse af de til enhver tid gældende stormodelregler.
c. Ethvert klubmedlem har ret og pligt til at påtale forsætlig eller uforsætlig uansvarlig flyvning, evt. foretage indberetning til bestyrelsen. Gentagne tilfælde at uansvarlig flyvning kan føre til eksklusion af klubben.
d. Flyvning over tilskuerområde, flyparkering, pilotstandplads samt parkeringsområde og tilkørselsveje er strengt forbudt.
e. Flyvning uden for det til pladsen tilknyttede luftrum er ikke tilladt. Start og landing skal foregå under hensyntagen til vind, sol, tilskuere og lign. Det er strengt forbudt at starte og lande i retning mod tilskuerområde, flyparkeringsområde og pilotstandplads. Ved start skal piloter med fly i luften gøres opmærksom på, at der startes.
f.  Start “ud af boksen” er strengt forbudt.
g. Taxi-kørsel ind i flyparkeringsområde er ikke tilladt.
h. I tilfælde af nødlanding skal piloten ved et højt råb gøre andre piloter opmærksom på situationen, således at passende forholdsregler kan tages.
i.  Begyndere må kun flyve under opsyn af en pilot med certifikat. Begynderstatus opretholdes indtil certifikat er erhvervet.
j.  Gæstepiloter må ikke benytte radioanlæg eller foretage flyvning, før et bestyrelsesmedlem eller en klubinstruktør har givet sin tilladelse. Gæstepiloter skal være medlemmer af Modelflyvning Danmark og besidde det relevante certifikat til deres fly ligesom deres fly skal opfylde klubbens bestemmelser m.h.t. radioudstyr, støj og lign. Udenlandske gæstepiloter skal være tilknyttet en national modelflyveorganisation og være i besiddelse at en i deres hjemland gyldig modelflyveforsikring forsynet med udlandspåtegning.
k.  En pilot, som overlader en anden pilot at flyve sin model, kan ikke kræve denne anden pilot til ansvar, såfremt der sker skade på modellen som følge af uheld.
l.  Ved afholdelse af konkurrencer, stævner eller lign. udpeges der en flyveleder, og der vil gælde særlige flyveregler, som bekendtgøres i hvert enkelt tilfælde. Flyvelederens instrukser skal ubetinget følges.
m.  Såfremt der på pladsen er flere piloter som benytter samme radiofrekvens, skal frekvensen deles ligeligt. En frekvens bør så vidt muligt ikke beslaglægges i mere end 20 min. ad gangen.
Med venlig hilsen AREA15.